DZIEŃ OTWARTY

Wszystkich, którzy nie mogą spotkać się z nami osobiście podczas DNIA OTWARTEGO zachęcamy do kontaktu on-line. Link do spotkania aktywny będzie 20 marca 2021r. od godziny 11:00 do 12:00.

Kliknij i dowiedz się więcej!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViNzg4MmYtM2Q3OC00M2YxLWFkZjgtNGM2NWY4MjkwNmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c46f813-890a-409c-b3f6-4b42cf922898%22%2c%22Oid%22%3a%22c6d1ed8a-e634-4ff7-ab38-4947be38aa4d%22%7d