Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać już od 16 maja do 20 czerwca 2022  r.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty należy złożyć od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.

W terminie od 21 lipca do 27 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca od 3 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r.

W podstawowym i uzupełniającym terminie postępowania rekrutacyjnego nie obowiązuje opłata wpisowego.

Kartę zgłoszeniową kandydata należy przesłać na adres e-mail sekretariat@slo1.pl

Karta zgłoszeniowa   WORD   PDF
Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych ucznia   WORD   PDF
Oświadczenie o płatności czesnego za szkołę   WORD   PDF
Rezygnacja z zajęć Wychowania do życia w rodzinie   WORD   PDF
Wniosek o organizację zajęć z Religii lub Etyki   WORD   PDF