Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać już od 17 maja do 30 czerwca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

W terminie od 23 do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00

Rekrutacja uzupełniająca od 3 do 16 sierpnia 2021 r.

Kartę zgłoszeniową kandydata należy przesłać na adres e-mail szkoły slo_radom@op.pl

Karta zgłoszeniowa   WORD   PDF
Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych ucznia   WORD   PDF
Oświadczenie o płatności czesnego za szkołę   WORD   PDF
Rezygnacja z zajęć Wychowania do życia w rodzinie   WORD   PDF
Wniosek o organizację zajęć z Religii lub Etyki   WORD   PDF