W związku z wprowadzeniem zmian w zasadach bezpieczeństwa od 27 marca 2021r. zmianie ulegają godziny pracy szkoły:

w dniach 29-31 marca 2021r. szkoła otwarta jest w godzinach od 8:00 do 13:00;

w dniach 1- 5 kwietnia 2021r. szkoła zamknięta – przerwa świąteczna;

w dniach 6-9 kwietnia 2021r. szkoła otwarta jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

DZIEŃ OTWARTY

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY

w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Radomiu
20 marca 2021r. od godziny 9:00 do 14:00
stacjonarnie, w budynku szkoły przy ulicy Sandomierskiej 20

(z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego).

Tego dnia będzie również możliwość uzyskania wszelkich informacji dzięki spotkaniu wirtualnemu – link do spotkania poniżej.

DZIEŃ OTWARTY

Wszystkich, którzy nie mogą spotkać się z nami osobiście podczas DNIA OTWARTEGO zachęcamy do kontaktu on-line. Link do spotkania aktywny będzie 20 marca 2021r. od godziny 11:00 do 12:00.

Kliknij i dowiedz się więcej!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViNzg4MmYtM2Q3OC00M2YxLWFkZjgtNGM2NWY4MjkwNmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c46f813-890a-409c-b3f6-4b42cf922898%22%2c%22Oid%22%3a%22c6d1ed8a-e634-4ff7-ab38-4947be38aa4d%22%7d

REKOLEKCJE

WIELKOPOSTNE  REKOLEKCJE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Środą Popielcową 17 lutego 2021 r. rozpoczniemy Wielki Post. Ze względu na sytuacją epidemiczną szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży nie mogą być organizowane w tradycyjnej formie. Zgodnie z decyzją Biskupa Marka Solarczyka w tym roku rekolekcje dla dzieci i młodzieży nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu. Uczniowie mają okazję, aby pogłębić swoją więź z Panem Jezusem, który poprzez krzyż daje nam zbawienie. Do przeżycia rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach należy odpowiednio się przygotować. Zachęcamy uczniów, aby w czasie rekolekcji wielkopostnych skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania i w miarę możliwości przyjęli Komunię świętą – najlepiej w czasie niedzielnej liturgii.

Festiwal Filmów Naukowych

Planowane rozpoczęcie 19 lutego 2021 w dniu Święta Nauki Polskiej.

W ramach Festiwalu, za pośrednictwem on-linowych wydarzeń będą prezentowane filmy naukowe wybrane i recenzowane przez pracowników naukowych PAN oraz wywiadu i wykłady z ekspertami oraz naukowcami.

Festiwal Filmów Naukowych realizuje cele naukowe, upowszechniające wiedzę i kulturotwórcze. Wspiera misję polskiej nauki ofiarując uczestnikom możliwości pogłębienia wiedzy na temat historii nauki, genezy powstawania odkryć naukowych i rewolucyjnych wynalazków.