Gimnazjum

II Społeczne Gimnazjum powstało w roku 2011 przy I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, działającym w Radomiu od 1991r. Obie placówki prowadzone są przez Samodzielne Koło Terenowe nr 158 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Potrzebę utworzenia gimnazjum przy liceum wymusił proces reformowania oświaty.  W trzyletnim cyklu nauki w liceum mamy ograniczone możliwości przygotowania młodzieży do egzaminu maturalnego. Sześcioletni cykl (3 kl. gimnazjum + 3 kl. liceum) daje dużo większe szanse, zwłaszcza, że w naszej szkole obowiązuje oprócz wszystkich przedmiotów ogólnokształcących – profil językowy (język angielski, niemiecki, rosyjski). Siatka godziny lekcyjnych jest wypadkową przyjętej koncepcji dydaktyczno – wychowawczej.
Od początku istnienia obie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.
W naszym gimnazjum podmiotem jest uczeń. Zakładając możliwie najpełniejsze  uwzględnienie jego indywidualności. Wszak celem nadrzędnym szkoły jest przygotowanie wychowanków do aktywnej roli w społeczeństwie.
Klasy w naszych szkołach są mało liczne (do 15 uczniów), co pozwala na częste kontakty z nauczycielami. Uczniowie bardzo uzdolnieni i wyróżniający się zainteresowaniami poszczególnymi dziedzinami wiedzy mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Uczący dostosowują specjalne dla nich tematykę rozszerzającą program nauczania, wskazując literaturę i zachęcając do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szkoła nie pozostawia bez opieki uczniów wykazujących braki. I oni korzystają z różnych form pomocy np. dydaktycznych konsultacji, dogodnych terminów sprawdzianów i klasówek.
Tak pomyślana indywidualizacja przynosi oczekiwane rezultaty.
Atutem naszej szkoły jest także bezpieczeństwo uczniów. Mała liczebność klas, kameralna atmosfera pozwala zapewnić naszym wychowankom pełną opiekę. Na teren szkoły nikt z zewnątrz nie wejdzie niezauważony przez pracowników placówki. Wszystkie drobne konflikty wynikające z realizacji międzypersonalnych staramy się rozwiązywać wspólnie i na bieżąco.

Zapraszam do naszej szkoły!
Daję gwarancję na podmiotowe potraktowanie każdego ucznia
i wsparcie w trudnej drodze edukacyjnej.
Dyrektor szkoły:
Alicja Ewa Grymuła